21 de gener 2011

industrialització adaptada a les necessitats de l'edifici

Jordi Rodriguez-Roda 

Construcció industrialitzada d’un edifici entre mitgeres a Santa Coloma de Gramanet.


" claridad y ligereza caracterizan hoy la sublimación de las cosas: su ingravidez es un factor positivo... "   Alejandro de la Sota.
1.La construcció industrialitzada és un procés de fabricació d’edificis de tots tipus i ús, dividits amb mòduls, normalment paral·lelepípedes, la mida dels quals varia en funció de la distribució i característiques de l’edifici, amb la limitació del transport i l’accessibilitat. 
Estructura en forma de mecano, amb els interiors totalment acabats i equipats: utilitzem elements lleugers de construcció en sec per tal de  facilitar l’execució en fàbrica i rendibilitzar el posterior transport.L’execució a fàbrica elimina les dificultats que generen les incidències del temps, augmenta els nivells de seguretat dels operaris, millora la gestió dels residus i permet realitzar els treballs de forma planificada i continua, mentre a l’emplaçament de l’edifici es duen a terme els treballs d’obra civil. D’aquesta manera s’estableix una reducció dràstica del termini d’entrega de l’obra en condicions d’ús. 
2. La fabricació de tots els mòduls i el subministres dels equips i materials es realitza en el centre de producció. La fàbrica consta de tres naus amb tres activitats clarament diferenciades: emmagatzematge, transformació i acoblament.
El magatzem rep materials de construcció ja elaborats per a la seva instal·lació.
La nau de transformació rep materials metàl·lics transformables, bobines de xapa i perfils metàl·lics; també s’ha incorporat un taller de fusteria.
3. Un cop preparada l’estructura a la nau de transformació es passa a la nau d’acoblament, en la qual els elements estructurals plans s’acoblen per a formar els elements tridimensionals que són els mòduls. Primer les bases unides tal com han de quedar a l’obra, anivellades correctament per a la comprovació de les unions de base. A continuació, ja es poden conformar els elements tridimensionals amb els pilars i les cobertes de cada mòdul amb la comprovació de les unions a nivell de la coberta.
L’estructura és d’acer i està formada per mòduls: bases amb perímetres de biga d’acer laminat de perfil obert i forjat de formigó i xapa col·laborant, pilars amb perfils d’acer laminat de secció tancada i coberta invertida amb xapa deck sobre corretges. Els mòduls són estructures rígides capaces de resistir les sol·licitacions a les que es veu sotmès el conjunt de l’edifici i a les produïdes pel seu transport.
4. A partir d’aquest punt, la resta de l’obra s’executa seguint un procés de industrialització dels diferents oficis: divisòries fixes de guix laminat, tancaments de façana de plafons sandwich, revestiments, instal·lacions...,
Quan s’acaben els treballs a la fàbrica, es procedeix a l’embalatge i càrrega dels mòduls per al seu transport fins a l’obra.
5. Un cop a l’obra, i amb fonaments fets in situ, es disposen els mòduls i s’acoblen un a un i es rematen les unions ( peces de revestiment, unions de conductes d’instal·lacions... )
6. Normalment, un mur de formigó armat perimetral defineix una cambra sanitària d’un metre d’alçària. Els mòduls recolzen sobre platines col·locades sobre el mateix mur i pilarets de formigó armat sobre sabates aïllades. En aquest cas, s’ha modificat el tipus de fonamentació estàndard per poder executar la fonamentació en menys de 1 mes tenint en compte que hi havia enderrocs previs i s’havia d’executar la pista i pati interior abans de posar l’edifici.
7. L’edifici s’organitza en unitats modulars autoportants de forma prismàtica, cargolades entre sí en destí per tal de formar un conjunt estructural únic.
8. Tota l’escola és desmuntable, i per tant, transportable en 38 mòduls: 10 a planta baixa, 9 per cada planta tipus ( 27 ) i 1 per el badalot. Les descàrregues es fan en tres dies: 11, 12, i 14 d’agost; l’escola s’entrega el dia 7 de setembre i els nens entren el 14 de setembre ( 2009 )
9. TRANSPORT
Els criteris de cubicatge dels mòduls per el transport són els següents ( més les possibilitats o limitacions del desplaçament):
Amplada
Fins a 2,50 m no és transport especial
De 2,50 a 3,00 m no necessita acompanyament de cotxe pilot
De 3,00 a 3,50 m necessita l’acompanyament de cotxe pilot
De 3,50 a 4,00 m acompanyament de cotxe pilot i la DGT pot obligar a fer una ruta
alternativa, és adir, més lenta
Més de 4,00 m, problemes al ser un transport molt especial
Longitud
És preferible que no superi els 14 m
El màxim recomanable és de 19 m, encara que aquesta dimensió és més flexible
Alçada
Màxim de 3,60 m
És preferible que no superi els 3,50 m
Podem considerar un mòdul òptim de :
Longitud de 15 m
Amplada de 2,90 m
Alçada de 3,50 m
Aquestes dimensions són òptimes des del punt de vista de l’estructura metàl·lica perquè els perfils laminars es subministren en peces de 12 i 15 m de longitud
11. CONCLUSIONS
El sistema requereix, en fase de projecte, una modulació de l’estructura que permeti el transport i posterior acoblament, així com, un estudi detallat de juntes i remats.
Sistema constructiu obert amb les limitacions que imposa la modulació i el transport
( dimensions i pes ).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada